Tính năng Phong Lăng Độ

Thời gian diễn ra

Diễn ra hàng ngày vào Tất cả các khung giờ, trừ 21h và 18h

Trước khi lên thuyền cần nhận nhiệm vụ “Tiêu Diệt Thủy Tặc”

Điều kiện

Cần lệnh bài Thủy Tặc

Trong thời gian đi thuyền, có thể tiêu diệt các Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh và Thủy Tặc Đại Đẩu Lĩnh để nhận được phần thưởng cho mình

Thêm 2 Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh sẽ xuất hiện trong thời gian đi thuyền.

Hoàn thành đi thuyền qua bên kia, mỗi nhân vật sẽ nhận được 1 phần thưởng cố định.

Giới hạn

Bến 1: Có thể PK, đồ sát, cừu sát, giữ nguyên màu của bang phái (trạng thái chiến đấu như ngoài các bản đồ chiến đấu). Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn.

Bến 2 và 3: Không thể PK, đồ sát, cừu sát. Tỷ lệ phần thưởng từ Boss chỉ bằng 1/3 bến 1. Khi bị trọng thương đưa về Tây Sơn Thôn.

NPC liên quan

NPC

Ghi chú

Thuyền Phu Giáp

– Vị trí:144/189 Phong Lăng Độ.

– Tính chất:

Đăng kí tham gia Bến thuyền 1 tính năng Phong Lăng Độ.

Bến thuyền 1 có thể PK, đồ sát, cừu sát.

Trạng thái chiến đấu như tại các bản đồ chiến đấu.

Thuyền Phu
Ất/Bính

– Vị trí:160/181 ,192/175 Phong Lăng Độ.

– Tính chất:

Đang kí tham gia Bến thuyền 2 và 3.

Bến 2 và 3 không thể PK, đồ sát, cừu sát.

Phần thưởng từ Boss bằng 1/3 bến thuyền 1.

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí

Thủy Tặc
Đại Đầu Lĩnh

– Nguồn gốc:Xuất hiện ngẫu nhiên giữa các vị trí trên thuyền vào thơi gian phút 20 kể từ khi quái xuất hiện trên thuyền.

– Tính chất:Rớt Bảo Rương Thủy Tặc.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Ghi ghú


Bảo Rương
Thủy Tặc

– Nguồn gốc:Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh rớt.

– Tính chất:

  • Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.
  • Sử dụng Chìa Khóa Như Ý hoặc Chìa Khóa Vàng để mở.


Chìa Khóa
Như Ý

– Nguồn gốc: Bán tại Kỳ Trân Các và cửa hàng tiền vạn

– Tính chất:Có thể xếp chồng, giao dich, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.

– Công dụng:Có thể mở các bảo rương phần thưởng của các tính năng.Chìa Khóa
Vàng

– Nguồn gốc:Bán tại Kỳ Trân Các và cửa hàng tiền vạn

– Tính chất:Có thể xếp chồng, giao dich, ném ra, bán cửa hàng 0 đồng.

– Công dụng:Có thể mở các bảo rương phần thưởng của các tính năng.

Phần thưởng

Nguồn gốc

Số lượng

Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh

2 rương

Qua được bờ bên kia Phong Lăng Độ

1 rương

Phần thưởng Bảo Rương Thủy Tặc khi dùng chìa khóa Như Ý

Vật phẩm

Tiên Thảo Lộ

Võ Lâm Mật Tịch

Tẩy Tủy Kinh

1.000.000 điểm kinh nghiệm
2.000.000 điểm kinh nghiệm
3.000.000 điểm kinh nghiệm
4.000.000 điểm kinh nghiệm
5.000.000 điểm kinh nghiệm

Phần thưởng Bảo Rương Thủy Tặc khi dùng chìa khóa Vàng

Vật phẩm

Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán (1 trong 6 mảnh)

Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam (1 trong 4 mảnh)

Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nguyễn Ngoa (1 trong 4 mảnh)

Mảnh Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển (1 trong 4 mảnh)

Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái (1 trong 4 mảnh)

Mảnh An Bang Tinh Thạch Hạng Liên (1 trong 6 mảnh)

Mảnh An Bang Tinh Thạch Hạng Liên (1 trong 6 mảnh)

Mảnh An Bang Cúc Hoa Giới Chỉ Hoàn (1 trong 6 mảnh)

Mảnh An Bang Điền Hoàn Thạch Ngọc Bội (1 trong 6 mảnh)

Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ (1 trong 6 mảnh)

3.000.000 điểm kinh nghiệm
5.000.000 điểm kinh nghiệm
8.000.000 điểm kinh nghiệm
10.000.000 điểm kinh nghiệm
15.000.000 điểm kinh nghiệm
20.000.000 điểm kinh nghiệm
50.000.000 điểm kinh nghiệm

Lưu ý

  • Tổng số điểm kinh nghiệm tối đa nhận được từ việc mở  Bảo Rương Thủy Tặc là 50.000.000  điểm kinh nghiệm/1 ngày.
  • Sử dụng Rương Thủy Tặc tối đa 10 rương / ngày
  • Xác suất rớt mảnh định quốc là 2%, xác suất rớt mảnh An Bang là 1%