Phần thưởng theo mốc nhiệm vụ Dã Tẩu

BQT xin gửi đến quý đồng đạo các mốc phần thưởng theo mốc hoàn thành nhiệm vụ Dã Tẩu như sau:

Giới hạn nhiệm vụ dã tẩu thực hiện 1 ngày: 40 nhiệm vụ
Chuỗi nhiệm vụ tối đa 8.000 nhiệm vụ, khi đạt mức tối đa chuỗi nhiệm vụ sẽ trở lại từ đầu tiên (nhiệm vụ thứ 1)


Mốc hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởng

1.000

1 cuốn Võ Lâm Mật Tịch Hoặc 1 cuốn tẩy tủy kinh

2.000

1 trang bị hiệp cốt (ngẫu nhiên)

3.000

1 trang bị Định Quốc (ngẫu nhiên)

4.000

1 trang bị An Bang (ngẫu nhiên)

5.000

1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái (ngẫu nhiên)

6.000

1 trang bị An Bang (ngẫu nhiên)

7.000

1 trang bị An Bang (ngẫu nhiên)

8.000

1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái (ngẫu nhiên)

Trân trọng

BQT